петък, 18 юни 2010 г.

Зов за помощ от гр. Ош, Киргизстан

БЪЛГАРСКИ ПРЕВОД
(благодаря на г-жа Нина Гордиюк за превода)

Олга Шевченко:

“Ние сме в епицентъра на войната (Киргизстан, град Ош). Тук става нещо страшно, невъобразимо!!! Поразително, но в средствата за масова информация не се съобщава дори и за десета част от това, което се случва. Етническа чистка – ако може така да се каже! Цели квартали с узбекски къщи са изгорени до основи. Изклани са цели семейства – жените, децата... Купчини от трупове по улицата, ранени, на които никой не оказва помощ.Отряди от млади киргизи в нетрезво състояние или дрогирани препускат из града с оръжие в ръце, убивайки и изгаряйки всичко по пътя си. Всичко това има политическа подплата. Вътрешният национален конфликт зрееше отдавна и някой умело се възползва от това за своите цели. Изглежда, че именно с тази цел властите бездействат и премълчават за всичко, което се случва. Създава се впечатление, че бездействието им е обмислено и добре планирано. Сергей (зет ми), въпреки риска, излезе тази сутрин от дома ни – за продукти. На улицата в предсмъртна агония лежал ранен старец. Сергей решил да му помогне и го обърнал по гръб. В този момент се появила група младежи, които започнали да ритат стареца. Един викал: ‘Tой е киргиз’. Друг: ‘Не! Узбек е – да го запалим!’ На връщане зет ми установил, че старецът вече бил обгорен и мъртъв.Официално излезе заповед да се стреля по подбудителите на безпорядъка, но никой не изпълнява тази заповед. Безчинствата продължават. Вертолети прелитат показно, показно преминават коли със сини лампи, но никакви активни действия от страна на правоохранителните органи няма. Тази нощ войнстваща групировка завзе военната част недалеч от дома ни. Там има оръжие, вертолети, бронетранспортьори. Те и без това имаха огромно количество оръжие (не разбирам, откъде у обикновени хора, просто конфликтуващи помежду си, може да има толкова огнестрелно оръжие). А сега то стана още повече, прибави се и военна техника. Като добавим и това, че няма откъде да се сдобием с хранителни продукти, след като свършат неголемите ни запаси, всички ние сме обречени на глад. Съобщават за някаква хуманитарна помощ ход формата на хранителни продукти и медикаменти, но това е капка в морето. Сега донесоха хляб, но на руснаците – незнайно защо – не дават. Не ни е нужна хуманитарна помощ! Ние искаме да живеем!!! Защо по руските новини казват, че обстановката се е стабилизирала, след като всъщност всичко става по-зле? Отговорът е един – някой не иска това да се знае. Или просто се преструват, че не знаят.Моята цел е – да се разпространи, колкото може повече, информацията за това, което става, с цел да се привлече към него вниманието на световната общественост. Страх ни е да останем насаме с бедата си!!! Това, че засега не закачат малкото руснаци, които сме тук, не означава нищо. Въпрос на време е. Почувствали вкуса на кръвта, грабежа и безнаказаността, хората освирепяват. Сериозно се страхуваме за живота си. Всъщност, не... ние постоянно сме в състояние на животински страх. Моля, разпространете тази информация сред колкото е възможно повече хора, по всевъзможните форуми и сайтове!!! Това е зов за помощ!!! Зов на отчаяние!!!”----------------------------
ОРИГИНАЛ:
Olga Shevchenko:
Мы в эпицентре войны (Киргизстан, г.Ош). Здесь творится что-то страшное, невообразимое!!! Поразительно, но в средствах массовой информации не сообщается и о десятой доле того, что здесь происходит. Этническая чистка, если это можно так назвать. Целые кварталы узбекских домов сожжены дотла, людей вырезают семьями, женщин, детей, горы трупов на улицах, раненых, которым никто не оказывает помощи.

Целые отряды молодых людей киргизской национальности в нетрезвом или накачанном состоянии носятся по городу с оружием в руках, убивая и сжигая все на своем пути. Все это имеет политическую подоплеку. Внутренний национальный конфликт зрел давно, и кто-то умело воспользовался этим в своих целях. Кажется, именно поэтому власти бездействуют и умалчивают о том, что происходит. Такое впечатление, что бездействие какое-то обдуманное, спланированное. Сергей (мой зять) сегодня утром пошел на свой страх и риск домой за продуктами. На улице лежал раненый умирающий старик. Сергей хотел оказать ему помощь, перевернул на спину. Тут сбежалась группа молодежи, стала пинать старика ногами. Один говорит: "Это же киргиз!". Другой ответил: "Нет, это узбек! Давайте, подожжем его!" Когда Сергей шел назад, старик лежал уже мертвый и обгоревший.

Официально вышел приказ стрелять в зачинщиков беспорядка на поражение, но никто этот приказ не выполняет. Бесчинства продолжаются!!! Вертолеты летают для вида и машины с мигалками ездят тоже для вида, но никаких активных действий не со стороны правоохранительных органов нет. Сегодня ночью воинствующая группировка захватила военную часть недалеко от нашего дома. Там оружие, вертолеты, БТР. У них и без этого было огромное количество оружия (неизвестно откуда у простых людей, просто конфликтующих друг с другом может быть столько огнестрельного оружия), а сейчас стало еще больше, и к нему прибавилась военная техника. Прибавить к этому, что мы не можем приобрести продукты и людям реально грозит голод, когда те небольшие запасы, которые у них есть, закончатся. Сообщают о якобы поступающей гуманитарной помощи в виде продуктов и медикаментов, но это лишь капля в море. Сейчас привезли хлеб, но русским не дают почему-то .Нам нужна не гумантарка! Мы хотим жить!!! Почему по Российским новостям передают, что обстановка стабилизировалась, когда все стало еще хуже? Ответ один - кто-то не хочет, чтобы об этом знали.

Или просто делают вид, что не знают. Моя цель - распространить как можно больше информации о том, что происходит, с целью привлечь как можно больше внимания мировой общественности, к этому. Мы боимся остаться наедине со своей бедой!!! То, что жалкий остаток русских пока не трогают, это лишь вопрос времени. Народ почувствовал вкус крови, халявы и безнаказанности. Мы серьезно опасаемся за свою жизнь. Даже нет, мы находимся в состоянии постоянного живо??????страха. Пожалуйста, распространите эту информацию как можно большему количеству людей, по всевозможным форумам и сайтам!!! Это крик о помощи!!! Крик отчаяния!!!


----------------------------
ENGLISH VERSION:

Expert Olga Shevchenko:

We are in the midst of war (Kyrgyzstan, Osh). There was something terrible, unimaginable! Amazingly, the media are not reported and the tenth of what is happening here. Ethnic cleansing, if it can be called. Whole districts of the Uzbek houses burned to the ground, people cut their families, women, children, mountains of ... See morecorpses in the streets, the wounded, whom no one has help. Entire squads of young people drinking alcohol in the Kyrgyz ethnic group or inflated condition worn around the city with weapons in hand, killing and burning everything in its path. All this is politically motivated. Internal national conflict mature long time, and someone has cleverly used this to their advantage. I think that is why the authorities do nothing and remain silent about what is happening. It seems that the omission of some kind of deliberate, planned. Sergey (my son-in) this morning went to his own risk home for food. On the street lay a wounded dying old man. Sergei wanted to assist him, he turned on his back. Then came running group of young people, the old man was kicking his feet. One says: "It's Kirghiz!". Another replied: "No, it's an Uzbek! Let's set fire to it!" When Sergei came back, the old man already lay dead and burned. Officially released in order to shoot the ringleaders of disorder on the defeat, but nobody does not comply with this order. Outrageous continues! Helicopters fly to type and drive cars with flashing lights, too, for the species, but no active operations are not part of law enforcement organs. Tonight the militant group seized a military base not far from our house. There weapons, helicopters, armored personnel carriers. They even without this was a huge quantity of arms (nowhere near ordinary people, simply conflicting with each other can have as many firearms), and now even more, and it was added to the military equipment. Add to this that we can not buy food and real people facing famine, when those small stocks that they have, over. There are reports about the alleged coming of humanitarian assistance in the form of food and medicine, but it is only a drop in the sea. We brought bread, but the Russian did not give a reason. We need not gumantarka! We want to live! Why in the Russian news broadcast that the situation has stabilized, when everything has become worse? One answer - somebody does not want to know about it. Or just pretend they do not know. My goal - to spread as much information about what is happening, in order to attract more world attention to this. We are afraid to be alone with my problem! What a pathetic remnant Russian has not yet touched, is only a matter of time. The people have tasted blood, freebies and impunity. We seriously fear for their lives. Even there, we are in a constant state of animal fear. Please distribute this information to the greatest number of people on all sorts of forums and sites! This is a cry for help! A cry of despair!

----------------------------

Тук може да откриете още снимки.

Замислете се дали в България също има почва за подобен етнически конфликт?!

Няма коментари:

Публикуване на коментар